Freiburger Kreis

Freiburger Kreis - Arbeitsgemeinschaft größerer Deutscher Sportvereine e.V.

(Freiburger Kreis = Association of larger German sports clubs)